ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้าที่ระบุไว้ต่อไปนี้ เป็นข้อตกลงระหว่าง www.lovingdoll-jp.com กับลูกค้า โดยทั้งสองฝ่ายตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการซื้อสินค้าออนไลน์ตามที่ทางเว็บไซต์ได้ระบุไว้ดังนี้

** ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ ตลอดจนเงื่อนไขการรับประกันสินค้า และรายละเอียดต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

** เมื่อลูกค้าตกลงสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซด์นี้ ถือว่าลูกค้ายอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆทุกประการ

  1. ลูกค้าต้องชำระให้ครบถ้วนตรงตามที่ปรากฏในรายละเอียดการสั่งซื้อ หากลูกค้าไม่ชำระเงินตามข้อตกลงที่กำหนดหรือจ่ายไม่ครบถ้วน ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ที่จะชะลอการจัดส่งหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้า
  2. ทางร้านมีการตรวจเช็คความเรียบร้อยของสินค้าก่อนจัดส่งทุกครั้ง หากมีความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งสินค้า หรือภายหลังจากที่สินค้าได้มีการส่งมอบให้แก่ลูกค้าแล้ว ทางร้านไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
  3. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า รวมทั้งการคืนเงินภายหลังจากที่สินค้าได้มีการส่งมอบให้แก่ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายหรือความสูญหายได้เกิดขึ้นก่อนการส่งมอบเท่านั้น
  4. หากทางร้านพิจารณาเห็นชอบว่า สามารถยกเลิกออเดอร์และขอคืนเงินได้ ทางร้านจะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าให้กับท่าน โดยมีระยะเวลาการคืนภายใน 15 วันทำการ
  5. กรณีที่ลูกค้าเลือกชำระค่าสินค้าแบบเก็บเงินปลายทาง ( COD ) แล้วปฏิเสธรับสินค้า ทางร้านจำเป็นต้องนำรายชื่อของท่านลงไว้ในบัญชีดำ Blacklish หากท่านต้องการนำรายชื่อออก กรุณาแจ้งเข้ามาได้ที่ไลน์ @lovingdoll เพื่อชดเชยค่าเสียหายจากการยกเลิกคำสั่งซื้อ รายชื่อดังกล่าวจะถูกลบออกโดยทันที